Ga naar content
NIEUW IN NEDERLAND: ERVAAR DE MODERNE ELEGANTIE VAN 10DEKA

Algemene Voorwaarden – 10Deka Nederland

 Algemene Voorwaarden – 10Deka Nederland

 Toepasselijkheid/conversie

 1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen 10Deka Nederland (hierna aan te dui­den als : “de leverancier”) en haar wederpartij, aan­biedin­gen, servicecontracten en toe­kom­sti­ge (rechts)be­trek­kingen daaronder begre­pen.

 1.2      Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 1.3      Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepas­sing van die bepalingen bij andere (rechts)betrek­kingen.

 1.4      Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel moge­lijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1      Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukke­lijk schrifte­lijk is afgeweken.

2.2      Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de over­eenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoe­ring daarvan maakt.

Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

Prijzen

3.1      Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

 

3.2      Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot een bedrag van Euro 350 worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.

 3.3      Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzienin­gen zijn voor rekening van de wederpartij en worden sepa­raat door­bere­kend.

 3.4      Wijzigingen in in­koop­prijzen, loon- en materiaal­kosten, sociale- en over­heidslasten, vrachtkos­ten, verze­kerings­premies en andere kosten, die be­trek­king hebben op de overeengeko­men presta­tie geven de leverancier het recht de prijs te wijzi­gen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeen­komst dan heeft de weder­partij het recht de overeenkomst op die grond te ontbin­den.

Levering

4.1      Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeenge­komen.

4.2      De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het ver­strek­ken van informatie of instructies, noodzake­lijk voor de leve­ring, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgesla­gen voor reke­ning en risico van de leveran­cier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. Dit is eveneens het geval indien de wederpartij de levertijd om welke redenen dan ook wil verlengen. De weder­partij is in deze gevallen alle aanvullende kosten, waaron­der in ieder geval opslagkosten, verschul­digd.

Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de leve­ran­cier schrif­te­lijk in gebreke te stellen en hem een rede­lij­ke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplich­tingen te vol­doen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor verlenging van de levertijd van zijn toeleverancier(s)en de hierdoor voor de wederpartij eventuele gevolgen.

Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstan­dige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden gele­verd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 Transport/risico

 7.1      Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.

 7.2      Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aange­wezen vervoerder bij de wederpartij wordt be­zorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overge­gaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud

8.1      De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigen­dom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigen­dom voor de vorderingen die de leverancier op de weder­partij mocht verkrijgen wegens tekort­schie­ten van de wederpartij in één of meer van zijn verplich­tingen jegens de leveran­cier.

 8.2      Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver­kocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de weder­partij ver­plicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedin­gen.

 8.3      Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpan­den of hierop enig ander recht te vestigen.

 Betaling en zekerheid

 9.1      Facturen van de leverancier dienen binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de leveran­cier aan te geven wijze. Tenzij anders overeengekomen.

 9.2      Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, kor­ting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 9.3      Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten be­drage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

 9.4      Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillisse­ment of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalings­verplichtingen van de wederpartij onmiddel­lijk opeis­baar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactu­reerd of voorfinan­ciering heeft plaatsgevon­den en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

 9.5      Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen (variabel) na factuurdatum. Na verloop van voornoemde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de leverancier aangegeven wijze. Vanaf de datum dat de wederpartij in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

de berekening van de bedongen vertragingsrente vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening;

indien de wederpartij consument is, de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw (afhankelijk van de wederpartij of deze de omzetbelasting kan verrekenen);

Indien de wederpartij een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

9.6      De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorde­ren, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvor­dering van de wederpartij op de leveran­cier.

Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verre­keningsbe­voegd­heid geen gebruik, tenzij op de tegen­vordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anders­zins ver­haal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvor­de­ring onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevo­ren in kennis stellen van het gebruik van zijn verre­ke­ningsbe­voegdheid.

9.7      De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leve­rancier ter­stond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zeker­heid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerech­tigd zijn verplichtingen op te schorten.

 9.8      Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voor­gaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strek­kende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn ver­plichtingen terstond opeisbaar.

 9.9      Indien de wederpartij verkeerde informatie heeft verschaft betreffende maatvoering van de ruimten dient de wederpartij de hierdoor eventueel onjuiste levering geheel af te nemen en ook in zijn geheel te betalen. Dit geldt ook indien de wederpartij de orderbevestiging getekend heeft, waar de leverancier verantwoordelijk is voor de onjuiste maatvoering van de ruimten of andere niet geconstateerde fouten.

 Aansprakelijkheid

 10.1    Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aanspra­kelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoe­ding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aanspra­kelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begre­pen:

 – aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

 – indirecte schade;

 – gevolgschade;

 – schade wegens ge­derfde winst;

 – vertragingsschade;

 – schade als gevolg van het ver­schaffen van ge­brekki­ge medewer­king, informa­tie of materia­len door de weder­partij;

 – schade wegens door de leverancier gegeven inlichtin­gen of adviezen waarvan de inhoud niet uit­drukke­lijk onder­deel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

 10.2    De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in reke­ning heeft gebracht.

 10.3    Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoe­ding ont­staat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoe­dig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.

 10.4    Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is ge­maakt.

 10.5    De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

 Gebreken; klachttermijnen

 11.1    De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onder­zoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 – of de juiste zaken zijn geleverd;

 – of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;

 – of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die ge­steld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 11.2    Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleverings­bon, de factuur en/of het vervoersdocument.

 11.3    Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering rede­lij­kerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermel­ding van de fac­tuurgege­vens te melden aan de leve­rancier.

 11.4    Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

 11.5    Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klach­ten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

 11.6    Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

 Garantie

12.1    De garantietermijn vangt aan op het moment van afle­vering als bedoeld in artikel 5.

12.2    De garantie houdt in dat zaken, die materiaal‑ en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel beno­digde onderde­len beschik­baar worden gesteld of de betrok­ken zaken in zijn geheel worden ver­vangen, al naar gelang van en overeen­komstig de voor de be­trok­ken zaken bij de leve­ran­cier geldende dan wel ge­brui­kelijke regeling geresti­tueerd. Een aldus vervangen dan wel terug­geno­men zaak wordt (weer) eigendom van de leve­ran­cier en dient bij de leverancier te worden ingele­verd.

12.3    Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

12.4    Het recht op garantie vervalt, indien de zaak ver­keerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voor­afgaan­de schriftelijke toestemming van de leverancier enige (her­stel)werk­zaam­heden of wijzigingen aan de zaak zijn ver­richt of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzi­gingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

12.5    Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbe­treffende zaak te onderzoe­ken op een naar keuze van de leve­rancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garan­tie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou recht­vaardi­gen.

 12.6    Indien de leverancier onder de garantie materiaal‑ en/of construc­tie­fouten heeft laten herstellen of de desbetref­fen­de zaak heeft vervangen, is hij van zijn garan­tieverplich­tingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehou­den, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leve­rancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijk­heid van de leverancier voort­vloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burger­lijk Wetboek. Evenmin kan de weder­par­tij op grond van de gebleken materiaal‑ en/of con­struc­tiefouten ontbin­ding van die overeenkomst vor­de­ren, tenzij in redelijk­heid van de wederpartij niet kan worden ver­wacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

  Intellectuele eigendom/auteursrechten

 13.1    De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteurs­recht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel au­teursrech­ten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervan­gen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbe­doelde rechten, of een gebruiks­recht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvin­gen.

 13.2    De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectu­eel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leveran­cier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

 Ontbinding overeenkomst

 14.1    Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoor­lijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leve­rancier vol­doet, alsmede in geval van faillissement, surséance van beta­ling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stilleg­ging of liquidatie van diens be­drijf, is de leve­rancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te heb­ben gesteld, gerechtigd om zon­der rech­terlijke tus­senkomst en zonder enige verplich­ting tot scha­de­ver­goe­ding en onver­minderd zijn verder toeko­mende rech­ten de uitvoe­ring van de over­eenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeis­baar.

14.2    Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn ver­plichtingen uit een overeenkomst met de wederpar­tij geheel of gedeel­telijk, hetzij tijdelijk, hetzij blij­vend, onmoge­lijk is als gevolg van één of meer omstan­digheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaron­der ook gere­kend worden omstandigheden die in arti­kel 15 worden ge­noemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbin­den.

Overmacht

15.1    Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstan­digheden de nakoming onmo­gelijk maken of onredelijk bemoeilij­ken mede zijn begre­pen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leveran­cier, wilde stakingen of politieke stakingen in het be­drijf van de leveran­cier, een algemeen gebrek aan voor het tot­standko­men van de overeengekomen prestatie benodig­de zaken of dien­sten, niet voorzienbare stagnatie bij toele­veranciers of andere derden waarvan de leverancier afhan­kelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

 15.2    Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadever­goeding.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1    Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Neder­lands recht van toepassing.

16.2    Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondisse­ments­rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leve­rancier als eisende of verzoe­kende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpar­tij.

————————————————

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. 10Deka Nederland besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door 10Deka Nederland.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 10Deka Nederland openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@10deka.nl.

10Deka Nederland
Rietgraafsingel 6
6678 PH Oosterhout (GE)